Algemene leveringsvoorwaarde Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet

Art. 1 Definities

 1. Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet: gevestigd aan de Brink 6 in Eibergen.
 2. werkzaamheden: alle dienstverlenende werkzaamheden die door Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet voor een
  opdrachtgever worden verricht in de ruimste zin van het woord.
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon met wie Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet een overeenkomst sluit
  of heeft gesloten en op grond waarvan door Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet werkzaamheden worden verricht.
 4. Overeenkomst: een overeenkomst gesloten tussen Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet en een opdrachtgever
  betreffende door Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet uit te voeren werkzaamheden in de ruimste zin van het
  woord/het verrichten van diensten, of enige andere overeenkomst betreffende de activiteiten van Dierenspeciaalzaak
  Hartman – Stroet, op ieder van welke werkzaamheden/diensten deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 5. Offerte/voorstel/aanbieding: een offerte/voorstel/aanbieding van Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet gericht aan de
  opdrachtgever betreffende het sluiten van een overeenkomst.
 6. Overige producten en diensten: alle producten en diensten die door Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet worden
  geleverd.
  Art. 2 Algemeen
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen en maken van dientengevolge deel uit van alle met
  Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet gesloten overeenkomsten inzake het verrichten van diensten en/of levering van
  producten, beide in de ruimste zin van het woord.
  De toepasselijkheid van algemene inkoop-, aanbesteding- of andere voorwaarden van de opdrachtgever/afnemer wordt niet
  door Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet aanvaard. Alle offertes/voorstellen/aanbiedingen vinden plaats onder toepasselijk
  verklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen
  overeenkomst.
  Art. 3 Aanbieding
 7. Alle aanbiedingen/offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
 8. Een overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet heeft
  bereikt. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de aanbieding worden aangebracht,
  komt in afwijking van het hiervorenstaande de overeenkomst pas tot stand, indien Dierenspeciaalzaak Hartman –
  Stroet aan de opdrachtgever bericht heeft met deze afwijking/voorbehouden in te stemmen
 9. Indien na totstandkoming van de overeenkomst kosten worden gemaakt, als gevolg van door de opdrachtgever
  kenbare wijzigingen in de aanbieding, dan komen deze kosten geheel voor rekening van opdrachtgever.
 10. Alle opdrachten, ook voor zover zij door de vertegenwoordigers zijn aangenomen, binden Dierenspeciaalzaak
  Hartman – Stroet eerst nadat deze schriftelijk door Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet zijn bevestigd, dan wel nadat
  Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet uitvoering geeft aan de opdracht. De opdracht-bevestiging wordt geacht juist te
  zijn, tenzij binnen acht werkdagen na de verzending schriftelijke bezwaren daartegen zijn ontvangen.
 11. Mondelinge toezeggingen van en afspraken met ondergeschikten of ingehuurde arbeidskrachten binden Pets &
  Training niet dan nadat en voor zover zij door Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet schriftelijk zijn bevestigd.
  Art. 4 Prijs
 12. Alle prijzen zijn exclusief BTW. De opdrachtgever is verplicht de overeengekomen prijs binnen 14 dagen na
  factuurdatum te voldoen. De opdrachtgever is niet bevoegd op de overeengekomen prijs enig bedrag wegens een
  door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 13. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet en evenmin gevolg geeft aan de het
  ingebrekestelling met een termijn van één week, is Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet bevoegd de overeenkomst
  zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de opdrachtgever aansprakelijk voor de
  door Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving,
  administratiekosten en de kosten van de ingebrekestelling.
 14. Indien Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet bij wanprestatie van de opdrachtgever tot buitengerechtelijke
  maatregelen komen de kosten daarvan voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen 15% van het
  factuurbedrag, met een minimum van €250 (zegge tweehonderdenvijftig euro).
 15. Indien nadat Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet een opdracht heeft geaccepteerd, doch voordat deze opdracht
  door Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet geheel is uitgevoerd:
  • de prijzen van materialen/onderdelen;
  • de door Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet voor de uitvoering van de opdracht en/of levering van de in
  de opdracht begrepen zaken/diensten betaalde en/of te betalen arbeidslonen;
  • de aan de Staat, publiekrechtelijke organen en/of andere heffingen, van welke aard ook en hoe ook
  genaamd.
 16. De prijswijzigingen, voortvloeiend uit dit artikel, zullen zo spoedig mogelijk, doch binnen drie maanden na de laatste
  factuur betreffende de overeenkomst, in rekening worden gebracht.
  Art. 5 Eigendomsvoorbehoud
 17. Alle door Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet krachtens een overeenkomst aan opdrachtgever zaken, materialen,
  schriftelijke adviezen, cd-roms, handboeken etc., blijven eigendom van Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet totdat
  alle bedragen die de opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens die overeenkomst geleverde of te leveren
  zaken of verrichte of te verrichten diensten volledig aan Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet heeft voldaan.
 18. Ook de gegevens voortkomende uit de door Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet uitgevoerde opdrachten blijven
  eigendom van Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet totdat de opdrachtgever volledig aan al haar verplichtingen uit
  hoofde van de overeenkomst op basis waarvan de zaken/diensten werden geleverd/uitgevoerd, heeft voldaan.
  Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet is gerechtigd om, indien de opdrachtgever met de nakoming van zijn
  betalingsverplichtingen en/of andere verplichtingen in gebreke is, de onder eigendom voorbehoud geleverde
  zaken/diensten, dan wel verkregen gegevens of te leveren diensten onder haar te houden.
 19. De eigendom van de geleverde zaken/diensten gaat eerst over op de opdrachtgever, indien alle door
  Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet, aan de opdrachtgever, uitgebrachte facturen zijn voldaan. Opdrachtgever wordt
  geacht geleverde zaken/diensten tot dat moment voor Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet te houden of te hebben
  gehouden.
 20. Opdrachtgever zal de geleverde zaken/diensten niet verpanden, of gedogen dat daarop enig beslag wordt gelegd.
  Indien er beslag wordt gelegd, dient opdrachtgever Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet hiervan terstond op de
  hoogte te stellen. De opdrachtgever dient bij een eventueel beslag, bij een ten aanzien van de opdrachtgever
  verleende surseance van betaling of bij een uitgesproken faillissement van de opdrachtgever onmiddellijk de beslag
  leggende deurwaarde, de bewindvoerder, of de curator te wijzen op het eigendomsrecht van Dierenspeciaalzaak
  Hartman – Stroet.
 21. Indien er gerede twijfel bij Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de
  opdrachtgever, is Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet bevoegd de levering van zaken/diensten ingevolge de
  overeenkomst uit te stellen, totdat de opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft gesteld. De opdrachtgever is
  aansprakelijk voor de door Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet, door deze vertraagde aflevering, te lijden schade.
  Art. 6 Leveringstermijnen en overmacht
 22. De door Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet aangegeven leveringstermijnen dienen slechts als indicatie en zijn te
  beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet
  is nimmer schadeplichtig wegens te late levering dan na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld door de opdrachtgever.
 23. Bij gebleken onuitvoerbaarheid van de overeenkomst ten gevolge van overmacht of daarmee gelijk te stellen
  omstandigheden, heeft Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet het recht naar keuze de overeenkomst als ontbonden te
  beschouwen, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn en met behoud van het recht op betaling naar
  evenredigheid van het uitgevoerde gedeelte van de opdracht, dan wel te vorderen dat de overeenkomst dusdanig
  wordt aangepast c.q. verlengd met de periode, gedurende welke Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet door
  overmacht is verhinderd om aan haar verplichtingen te voldoen, c.q. dat nakoming alsnog mogelijk wordt. In het laatst
  bedoelde geval zullen meerdere of mindere kosten van uitvoering worden verrekend, waarbij Dierenspeciaalzaak
  Hartman – Stroet het recht heeft overbodig gemaakte kosten in rekening te brengen.
 24. Van overmacht aan de zijde van Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet is sprake, indien Dierenspeciaalzaak Hartman –
  Stroet na het sluiten van de overeenkomst verhinderd is aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de
  voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest,
  brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen,
  overheidsmaatregelen, defecten aan computers en machines, storingen in de levering van energie, alles zowel
  binnen bedrijfsvoering van Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet als bij derden, van wie Dierenspeciaalzaak Hartman
 • Stroet de benodigde materialen moet betrekken, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de
  risicosfeer van Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet ontstaan.
  Art. 7 Reclames en aansprakelijkheid
 1. Reclames moeten direct, bij afgifte van de geleverde zaken/diensten, schriftelijk bij Dierenspeciaalzaak Hartman –
  Stroet worden ingediend, zulks op verbeurte van het recht om zich te beroepen op het feit dat diensten/zaken niet aan
  de overeenkomst beantwoorden. Het recht op reclame met betrekking op de kwaliteit vervalt eveneens indien de
  geleverde diensten/zaken zijn verwerkt door de opdrachtgever.
 2. Reclames of aanspraken van de opdrachtgever geven hem/haar niet het recht betaling op te schorten dan wel
  tegenvordering te compenseren met aan Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet verschuldigde bedragen.
 3. Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en/of kosten, hoe
  dan ook genaamd door welke oorzaak ook ontstaan, tenzij de schade en/of kosten het gevolg zijn van opzet of grove
  schuld aan de zijde van Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet. Voor schade en/of kosten veroorzaakt door de
  verrichtingen en/of tekortkomingen van derden van wie Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet zich bij de uitvoering van
  de overeenkomst bedient, is Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet niet aansprakelijk, evenmin indien de schade en/of
  kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van die derde. In geen geval is Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet
  aansprakelijk voor vervolgschade, bedrijfsschade en schade als gevolg van overschrijding van de leveringstermijn.
  Opdrachtgever vrijwaard Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet van alle succesvolle aanspraken van derden ter zake
  van door Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet geleverde diensten/zaken, waardoor die derde schade mocht worden
  geleden, onverschillig door welke oorzaak of welk tijdstip de schade is geleden.
 4. Ieder recht van de opdrachtgever tot het vorderen van schadevergoeding vervalt, indien die vordering niet uiterlijk
  binnen 14 dagen na het constateren van de schade oorzaak schriftelijk aan Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet is
  kenbaar gemaakt en indien zij niet binnen één jaar na dat tijdstip in rechte aanhangig is gemaakt.
 5. Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuist
  onoordeelkundig, of onwettig gebruik van het geleverde en andere handelingen die voor risico komen van de
  opdrachtgever.
 6. De schadevergoedingsplicht van Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet blijft te allen tijde beperkt tot het maximum van
  de door Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet bij opdrachtgever in rekening gebracht vergoeding voor geleverde
  diensten/zaken
 7. De aansprakelijkheid van Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet jegens opdrachtgever of jegens enig andere (rechts)
  persoon voor vermogensschade, daaronder maar niet uitsluitend begrepen vervolgschade, gederfde winst, gemiste
  besparing, schade door bedrijfsstagnatie en/of verlies van databestanden, is uitgesloten.
 8. Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval de opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade
  maatregelen heeft genomen op de schade te beperken, resp. meer of andere schade te voorkomen, alsmede
  Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet ter zake niet zo spoedig mogelijk als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft
  gesteld van alle ter zake relevante informatie.
 9. Het staat opdrachtgever niet vrij producten/geleverde diensten aan Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet te
  retourneren voordat Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet hiermee heeft ingestemd.
  Art. 8 Betaling
 10. Alle prijzen luiden in Euro’s en zijn uiterlijk 14 dagen na factuurdatum verschuldigd
 11. tenzij anders is overeengekomen, heeft Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet het recht op bij verlening van de
  opdracht 50% van de overeengekomen prijs, vermeerderd met het van toepassing zijnde b.t.w. tarief hierover in
  rekening te brengen. De opdrachtgever wordt het restant van de prijs verschuldigd bij de levering van de
  diensten/zaken. Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet heeft het recht om de uitvoering van haar verplichtingen op te
  schorten, tot het moment waarop de betaling waartoe zij krachtens dit artikel is gerechtigd, door haar is ontvangen.
 12. Bij gebreke van betaling binnen de termijn van 14 dagen na factuurdatum is de opdrachtgever automatisch aan
  Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet een rente van 1,5% per maand, over de vordering of het onbetaald gelaten
  gedeelte daarvan, verschuldigd. De door de bank-/giro-instelling aangegeven valutadata is bepalend en wordt als
  betalingsdag aangemerkt.
 13. Alle kosten, zowel in- als buiten rechte – de kosten van rechtskundige bijstand daaronder begrepen – die
  Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet moet maken ten gevolge van het niet na komen van de verplichtingen door de
  opdrachtgever, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op
  tenminste 15% van de hoofdsom van de vordering, met een minimum van €250
 14. Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet behoudt zich het recht voor onder rembours te leveren, dan wel zekerheid voor
  betaling te verlangen alvorens tot nakoming van de overeenkomst over te gaan. Indien zekerheid voor betaling wordt
  verlangd, wordt de nakoming van de overeenkomst opgeschort, totdat deze zekerheid wordt gesteld.
 15. Bij niet- of niet-tijdige voldoening van enige voor de opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen,
  bij aanvraag van surseance van betaling, bij faillissement of besluit tot liquidatie, dan wel beslagen onder of ten laste
  van de opdrachtgever, wordt een vordering van Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet aanstonds in haar geheel
  opeisbaar. In die gevallen heeft Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet het recht om de lopende overeenkomst en alle
  tussen Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover mogelijk,
  terug te nemen onverminderd het recht van Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet op schadevergoeding.
  Art. 9 Annulering
 16. De opdrachtgever is niet bevoegd een door Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet geaccepteerde opdracht te
  annuleren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 17. Wanneer een opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze de gehele vergoeding die
  Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet zou toekomen bij een gehele vervulling van de opdracht , te voldoen, tenzij de
  opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder laat vervullen. In dat geval is de
  opdrachtgever slechts een vergoeding voor de op dat moment verrichte werkzaamheden verschuldigd en de
  bijkomende kosten van Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet.
  Art. 10 Beëindiging
 18. De overeenkomst kan, tenzij partijen anders overeenkomen:
  a. worden beëindigd door ontbinding bij aangetekende brief en zonder rechterlijke tussenkomst, indien de
  andere partij, na deugdelijke schriftelijk ingebreke stelling, toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van
  wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst;
  b. door Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst, door
  middel van een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk worden beëindigd,
  indien opdrachtgever niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, of indien zijn onderneming
  wordt geliquideerd of beëindigd.
 19. De overeenkomst is van rechtswege ontbonden indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of
  indien aan hem (al dan niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend.
 20. Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet zal wegens de in de voorafgaande leden omschreven wijze van ontbinding van
  de overeenkomst nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
  Art. 11 Geheimhouding
 21. Partijen verbinden zich alle gegevens van beide partijen, waaronder informatie en/of gegevens omtrent elkaars
  bedrijfsvoering, als strikt vertrouwelijk te behandelen.
 22. Opdrachtgever verbind zich voorts om te allen tijde de inhoud en toepassingsmogelijkheden van adviezen als strikt
  vertrouwelijk te behandelen, tenzij anders is overeengekomen.
 23. Partijen zullen hun werknemers en andere door hen ingeschakelde personen verplichten zich aan de leden 1 en 2
  opgenomen geheimhoudingsplicht te houden.
  Art. 12 Intellectuele eigendomsrechten
 24. Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectueel eigendom alsmede soortgelijke rechten tot
  bescherming van informatie met betrekking tot verstrekte adviezen, documentatie of materialen komen uitsluitend toe
  aan Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet. Niets in deze overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht
  van zodanige rechten, tenzij anders is overeengekomen.
 25. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding van het intellectueel eigendomsrecht van Dierenspeciaalzaak
  Hartman – Stroet te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken.
  Art. 13 Medewerking door opdrachtgever
 26. Opdrachtgever realiseert zich dat voor het verstrekken en ontwikkelen van de juiste adviezen een investering nodig is
  door alle betrokken partijen betreffende tijd, geld en energie. Mede op grond hiervan dient opdrachtgever zoveel
  mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de met Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet gesloten
  overeenkomst. Opdrachtgever zal Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke
  informatie verschaffen en zal instaan voor de juistheid van deze informatie.
 27. Indien de voor de uitvoering van een overeenkomst noodzakelijke informatie van opdrachtgever, niet, niet-tijdig of niet
  conform de afspraken ter beschikking van Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet is gesteld of opdrachtgever op
  andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet voldoet, kan dit tot opschorting
  van de nakoming van de verplichtingen van Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet leiden en kunnen extra kosten aan
  de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 28. In de gevallen dat medewerkers van Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet ten kantore van opdrachtgever
  werkzaamheden verrichten zal opdrachtgever ervoor zorgdragen dat deze medewerkers ongestoord hun
  werkzaamheden kunnen verrichten. Opdrachtgever zal kosteloos zorgdragen voor de door die medewerker
  redelijkheid gewenste faciliteiten. Opdrachtgever brengt de ruimte waar deze medewerkers hun werkzaamheden
  moeten verrichten, en/of waar geleverde producten zich bevinden, in overeenstemming met eisen die
  Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet daaraan kan verbinden.
  Art. 14 Toepasselijk recht en geschillen
 29. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlands recht. Ter kennisneming van geschillen voortvloeiende uit de
  overeenkomst, en/of deze voorwaarden, is de Arrondissementsrechtbank te Zutphen bevoegd.
  © Dierenspeciaalzaak Hartman – Stroet